วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

....ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก "นางสาวชาลิตา สุขสำราญ"..//....
คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟต์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ระบบการสื่อสารข้อมูล  ระบบเน็ตเวิร์ค  ระบบซอฟต์แวร์  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ  ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ  ฐานข้อมูลสารสนเทศ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง  ฝึกปฏิบัติการ  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
.....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1.  อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2.  อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
3.  ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
4.  อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
5.  อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6.  บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
7.  อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
8.  บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้
9.  บอกความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ตได้
10.  บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายคิมพิวเตอร์ได้
11.  อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
12.  อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
13.  ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
14.  สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
15.  นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้